Prawo do kontaktu z adwokatem

W obecnych czasach nawiązanie kontaktu z adwokatem nie stanowi żadnego problemu – można znaleźć liczne kancelarie oferujące swoje usługi w Internecie, można zadzwonić do wybranego adwokata i umówić się z nim na spotkaniu, można wysłać do niego e-maila czy też wreszcie – spotkać się bezpośrednio w kancelarii i poprosić o udzielenie porady prawnej. Jednakże są sytuacje kiedy – wbrew pozorom – nawiązanie kontaktu z adwokatem może być problematyczne. Mowa oczywiście przede wszystkim o zatrzymaniu przez Policję.

Europejski Naraz Aresztowania (ENA)

Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) jest swoistą decyzją sądową wydawaną przez jedno z państw członkowskich UE. Nakaz zostaje wydany w celu aresztowania, a także dostarczenia przez inne państwo członkowskie UE osoby poszukiwanej w związku z prowadzonym przeciwko niej postępowaniem karnym, w celu wykonania orzeczonej kary albo środka zabezpieczającego. ENA polega na tym, że organ jednego państwa w celu przeprowadzenia postępowania karnego przeciwko osobie podejrzanej lub w celu wykonania kary czy też środka zabezpieczającego może żądać wydania osoby ściganej od właściwego do podjęcia decyzji w tej sprawie organu innego państwa członkowskiego UE, na którego terytorium dana osoba się znajduje.

Zorganizowana grupa przestępcza

Podstawę ścigania osób, które działają w ramach zorganizowanych grup przestępczych stanowi obecnie art. 258 Kodeksu karnego (k.k.). Zgodnie z tym przepisem: kto bierze udział w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ustawodawca dostrzega zatem zagrożenie jakie dla dobra państwa i obywateli może stanowić funkcjonowanie różnorakich grup przestępczych i dlatego też karalne jest już samo uczestniczenie w działalności takiej grupy. Oprócz art. 258 stosowne regulacje zostały zawarte także w art. 65 k.k. dotyczącym zaostrzenia kary wobec sprawców przestępstw popełnianych w związku z działalnością w zorganizowanych grupach przestępczych.

Sposób na niekaralność – warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania zalicza się do środków związanych z poddaniem sprawcy próbie (tzw. środków probacyjnych) obok warunkowego zawieszenia wykonania kary oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia. Postępowanie karne można warunkowo umorzyć co do osoby, która spełnia przesłanki wskazane w Kodeksie karnym (k.k.).

Zatrzymanie prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu

Jednymi z najczęściej popełnianych przestępstw są tzw. przestępstwa komunikacyjne. Wśród nich do najliczniej popełnianych należy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Przestępstwo to zostało stypizowane w art. 178a Kodeksu karnego (k.k.). Przepis ten stanowi, że: kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Co grozi za przestępstwa narkotykowe?

Przestępstwa narkotykowe są specyficzną kategorią przestępstw. W związku z tym faktem uregulowane są one w odrębnym akcie – nie Kodeksie karnym, a w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawa ta ma w głównej mierze charakter administracyjny, określa przede wszystkim zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Oprócz tego, w rozdziale 7. tego aktu (art. 53-74) znajdują się przepisy karne, gdzie stypizowane zostały przestępstwa związane z posiadaniem i handlem narkotykami.

Prawo do odmowy złożenia zeznań – art. 182 KPK

Zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się na wezwanie i złożyć zeznania. Od reguły tej kodeks przewiduje jednak wyjątki. Są to sytuacje kiedy świadek może odmówić złożenia zeznań lub odpowiedzi na konkretne pytania. Ustawodawca przewidział taką możliwość, aby zapobiec konieczności zeznawania przeciwko osobom najbliższym.