Zakaz prowadzenia pojazdów.

Oprócz kary wymierzanej sprawcy przestępstwa, sąd karny może – a niekiedy musi – zastosować jeden ze środków karnych. Jest ich całkiem sporo, zaś sąd powinien dostosować wybrany przez siebie środek do specyfiki danego czynu zabronionego. Jedną z najdolegliwszych instytucji tego typu jest zakaz prowadzenia pojazdów.

Zatrzymanie prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu

Jednymi z najczęściej popełnianych przestępstw są tzw. przestępstwa komunikacyjne. Wśród nich do najliczniej popełnianych należy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Przestępstwo to zostało stypizowane w art. 178a Kodeksu karnego (k.k.). Przepis ten stanowi, że: kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.