Umorzenie kary grzywny

Kara grzywny jest oczywiście mniej dolegliwa, aniżeli wieloletnie pozbawienie wolności, ale nie oznacza to, że w żaden sposób nie doskwiera skazanemu. Naturalnie, niska grzywna dla bogatej osoby nie będzie stanowić istotnego obciążenia, lecz w niektórych sytuacjach może się okazać, że skazany nie może sprostać włożonemu na niego obowiązkowi. Kodeks karny wykonawczy przewiduje więc możliwość umorzenia grzywny.

Uzasadnienie postawienia o oddaleniu wniosku dowodowego, a jego wpływ na wyrok kary

W procesie karnym strona ma możliwość składania wniosków dowodowych, które jednak oczywiście nie muszą zostać uwzględnione. Tym niemniej decyzja procesowa sądu (czy innego organu, jak np. prokuratora) powinna być prawidłowo uzasadniona. Okazuje się bowiem, że uzasadnienie postanowienia o oddaleniu wniosku dowodowego może istotnie wpływać na wyrok karny.

Zamiana formy wykonania kary ograniczenia wolności

Zgodnie z art. 34 § 1a KK, kara ograniczenia wolności polega na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne albo na potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. Najczęściej stosowana jest ta pierwsza forma kary. Możliwe jest jednak, po jej orzeczeniu, zmiana świadczenia pracy na dokonywanie potrąceń i odwrotnie.

Gdy świadek obawia się odpowiedzialności karnej

Świadek wezwany do złożenia zeznań w postępowaniu karnym zasadniczo nie posiada prawa do całkowitego odmówienia zeznawania. Prawo do milczenia służy podejrzanemu, ponieważ stanowi wyraz jego prawa do obrony. Bywa jednak, że ujawniając przesłuchującym pewne dane, to świadek może stać się podejrzanym, a dalej – oskarżonym i skazanym. Czy świadek w takich sytuacjach ma możliwość odmówić zeznawania?

Subsydiarny akt oskarżenia w „Nowym” procesie karnym

Zgodnie z art. 53 Kodeksu postępowania karnego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego. Kiedy pokrzywdzony zastępuje oskarżyciela publicznego (czyli właśnie „działa zamiast niego”), wtedy występuje w roli oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego. Ta instytucja, która wzmacnia pozycję procesową pokrzywdzonego, uległa istotnej zmianie od dnia 5 października 2019 r.

Niewypłacalny kontrahent, a oszustwo

Wygranie sprawy cywilnej o zapłatę nie zawsze gwarantuje wierzycielowi zaspokojenie roszczeń. Bywa bowiem tak, że w momencie zawarcia umowy kontrahent zapewniał drugą stronę o swojej wypłacalności, zaś faktycznie już wówczas był poważnie zadłużony. Uzyskanie tytułu wykonawczego i wszczęcie egzekucji nie przyniesie zatem oczekiwanego rezultatu. Szczęście dłużnika może być jednak krótkie – takie zachowanie można bowiem poczytywać za przestępstwo oszustwa.

Gdy niegospodarność skutkuje odpowiedzialnością karną

Zgodnie z art. 296 § 1 Kodeksu karnego kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jest to przestępstwo zwane niegospodarnością menadżera bądź nadużyciem zaufania, które co raz częściej trafia na wokandy.