Europejski Naraz Aresztowania (ENA)

Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) jest swoistą decyzją sądową wydawaną przez jedno z państw członkowskich UE. Nakaz zostaje wydany w celu aresztowania, a także dostarczenia przez inne państwo członkowskie UE osoby poszukiwanej w związku z prowadzonym przeciwko niej postępowaniem karnym, w celu wykonania orzeczonej kary albo środka zabezpieczającego. ENA polega na tym, że organ jednego państwa w celu przeprowadzenia postępowania karnego przeciwko osobie podejrzanej lub w celu wykonania kary czy też środka zabezpieczającego może żądać wydania osoby ściganej od właściwego do podjęcia decyzji w tej sprawie organu innego państwa członkowskiego UE, na którego terytorium dana osoba się znajduje.