Zatrzymanie prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu

Jednymi z najczęściej popełnianych przestępstw są tzw. przestępstwa komunikacyjne. Wśród nich do najliczniej popełnianych należy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Przestępstwo to zostało stypizowane w art. 178a Kodeksu karnego (k.k.). Przepis ten stanowi, że: kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Co grozi za przestępstwa narkotykowe?

Przestępstwa narkotykowe są specyficzną kategorią przestępstw. W związku z tym faktem uregulowane są one w odrębnym akcie – nie Kodeksie karnym, a w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawa ta ma w głównej mierze charakter administracyjny, określa przede wszystkim zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Oprócz tego, w rozdziale 7. tego aktu (art. 53-74) znajdują się przepisy karne, gdzie stypizowane zostały przestępstwa związane z posiadaniem i handlem narkotykami.

Prawo do odmowy złożenia zeznań – art. 182 KPK

Zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się na wezwanie i złożyć zeznania. Od reguły tej kodeks przewiduje jednak wyjątki. Są to sytuacje kiedy świadek może odmówić złożenia zeznań lub odpowiedzi na konkretne pytania. Ustawodawca przewidział taką możliwość, aby zapobiec konieczności zeznawania przeciwko osobom najbliższym.