Zakaz prowadzenia pojazdów.

Oprócz kary wymierzanej sprawcy przestępstwa, sąd karny może – a niekiedy musi – zastosować jeden ze środków karnych. Jest ich całkiem sporo, zaś sąd powinien dostosować wybrany przez siebie środek do specyfiki danego czynu zabronionego. Jedną z najdolegliwszych instytucji tego typu jest zakaz prowadzenia pojazdów.

Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem – czy da się coś z tym zrobić?

Za popełnione przestępstwo mogą zostać wymierzone różnorakie kary. Zgodnie z Kodeksem karnym mamy 5 rodzajów kar – grzywnę, ograniczenia wolności (tzw. prace społeczne), pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności oraz dożywotnie pozbawienie wolności. Trzy ostatnie kary mają, oczywiście, tożsamy charakter, jednakże ze względu na szczególny charakter dwóch ostatnich, zostały one ujęte jako odrębne kategorie kar, zaś ich wymierzenie jest możliwe jedynie za popełnienie najpoważniejszych przestępstw. W przypadku mniej poważnych przestępstw spotkać się niekiedy można z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności. Jest to możliwe, jeżeli spełnione są przesłanki wymienione w art. 69 Kodeksu karnego (k.k.), w tym podstawowym wymogiem jest, aby wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała roku. Wówczas, mówiąc kolokwialnie, sprawca w okresie próby musi „pilnować się”, aby ponownie nie naruszyć porządku prawnego, gdyż oprócz tego, że zostanie wobec niego wówczas wszczęte kolejne postępowanie karne, istnieje możliwość odwieszenia wykonania orzeczonej wcześniej kary. Może to nastąpić w wyznaczonym przez Sąd w wyroku okresie próby oraz najpóźniej do 6 miesięcy po jej zakończeniu. W praktyce często dana osoba jest wręcz zdziwiona, kiedy np. wraca z zagranicy do Polski i zostaje zatrzymana, a także jednocześnie dowiaduje się, że ma trafić do więzienia. Często pojawia się wówczas poczucie bezradności i pytanie – czy można coś z tym zrobić?

Zmiany w Kodeksie postępowania karnego – przyspieszenie procesu. Część I

W sierpniu 2019 roku uchwaloną kolejną już w ostatnich latach nowelizację przepisów Kodeksu postępowania karnego (dalej: KPK). Mają one, w założeniu, prowadzić do przyspieszenia procesów karnych. Zostały one wprowadzone m. in. na kanwie znanej wszystkim sprawy Amber Gold, w której od kilku miesięcy trwa odczytywanie przez sędzię wyroku ze względu na znaczną ilość postawionych zarzutów, wielość pokrzywdzonych oraz ogólną obszerność akt i samego wyroku. Większość ze zmian wchodzi w życie dnia 5 października 2019 roku.

Pomówienie a odpowiedzialność karna

            Przestępstwo pomówienia (zniesławienia) jest stypizowane w art. 212 Kodeksu karnego. Zgodnie z § 1 tego artykułu, kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Kto może się starać o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego? (opaska elektroniczna)

Czym jest dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Stanowi on stosunkowo nową formę odbywania kary pozbawienia wolności (wprowadzono go w 2005r.). Odbywanie kary w tym systemie stanowi szansę dla skazanego, aby uniknąć konieczności przebywania w zakładzie karnym. W ramach dozoru elektronicznego skazany ma obowiązek przebywać w domu z założonym nadajnikiem (tzw. opaska), przy pomocy którego właściwe organy kontrolują, w jakim miejscu aktualnie skazany przebywa.

Zarządzenie wykonania kary

Z zarządzeniem wykonania kary mamy do czynienia wtedy, gdy wobec danej osoby orzeczono karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, zaś skazany w okresie próby zachowa się w sposób nakazujący sądowi rozważenie czy zachodzą przesłanki do zarządzenia wykonania kary. Ponadto, zgodnie z art. 75 § 4 Kodeksu karnego (dalej: k.k.) zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Ustawodawca przewidział sytuacje, które obligują sąd do zarządzenia wykonania kary (tzw. obligatoryjne zarządzenie) oraz takie, które są pozostawione do uznania sądu (tzw. fakultatywne zarządzenie).

Oszustwa dotyczące faktur VAT

W ostatnim czasie sporo w mediach mówi się o nowych regulacjach dotyczących oszustw podatkowych i zaostrzeniu kar związanych z przestępczością w tej materii. Często jednak duża ilość, niekiedy chaotycznie przekazywanych, informacji może powodować u odbiorcy fałszywy obraz istniejących regulacji prawnych. W związku z tym faktem krótko należy wyjaśnić podstawowe zagadnienia związane z tytułową tematyką.

Prawo do kontaktu z adwokatem

W obecnych czasach nawiązanie kontaktu z adwokatem nie stanowi żadnego problemu – można znaleźć liczne kancelarie oferujące swoje usługi w Internecie, można zadzwonić do wybranego adwokata i umówić się z nim na spotkaniu, można wysłać do niego e-maila czy też wreszcie – spotkać się bezpośrednio w kancelarii i poprosić o udzielenie porady prawnej. Jednakże są sytuacje kiedy – wbrew pozorom – nawiązanie kontaktu z adwokatem może być problematyczne. Mowa oczywiście przede wszystkim o zatrzymaniu przez Policję.

Europejski Naraz Aresztowania (ENA)

Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) jest swoistą decyzją sądową wydawaną przez jedno z państw członkowskich UE. Nakaz zostaje wydany w celu aresztowania, a także dostarczenia przez inne państwo członkowskie UE osoby poszukiwanej w związku z prowadzonym przeciwko niej postępowaniem karnym, w celu wykonania orzeczonej kary albo środka zabezpieczającego. ENA polega na tym, że organ jednego państwa w celu przeprowadzenia postępowania karnego przeciwko osobie podejrzanej lub w celu wykonania kary czy też środka zabezpieczającego może żądać wydania osoby ściganej od właściwego do podjęcia decyzji w tej sprawie organu innego państwa członkowskiego UE, na którego terytorium dana osoba się znajduje.

Zorganizowana grupa przestępcza

Podstawę ścigania osób, które działają w ramach zorganizowanych grup przestępczych stanowi obecnie art. 258 Kodeksu karnego (k.k.). Zgodnie z tym przepisem: kto bierze udział w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ustawodawca dostrzega zatem zagrożenie jakie dla dobra państwa i obywateli może stanowić funkcjonowanie różnorakich grup przestępczych i dlatego też karalne jest już samo uczestniczenie w działalności takiej grupy. Oprócz art. 258 stosowne regulacje zostały zawarte także w art. 65 k.k. dotyczącym zaostrzenia kary wobec sprawców przestępstw popełnianych w związku z działalnością w zorganizowanych grupach przestępczych.